Vedtekter for Vinje Båtforening

 

§ 1 NAVN

Foreningens navn er VINJE BÅTFORENING, og dens initialer er V. B. F. Vinje Båtforening skal være tilsluttet Kongelig Norsk Motorbåtforbund, hvis initialer er K.N.M.F. Vinje Båtforening skal ha sin adresse 8470 Bø i Vesterålen.

§ 2 FORMÅL

Vinje Båtforening’s formål er å samle båtinteresserte i arbeid for å:

 • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø tilhørende båthavna og dets opplagsplasser.
 • til en hver tid sørge for at medlemmene har en båthavn med opplagsplasser som er i god stand og godt sikret.
 • utbre kjennskap til lokalfarvannet ved turer og fellesarrangementer.
 • sikre friarealer og beder muligheten for bruk av disse.
 • bekjempe forurensning av sjø og strender.
 • utbre kunnskap om båtvett og båtmateriell.
 • arrangere konkurranser som prøver deltakerens sjømannskap og materiellets kvalitet.
 • samarbeide lokalt og regionalt med andre foreninger om felles oppgaver.
 • samarbeide med lokale og regionale myndigheter for å løse oppgaver innen rammen av et formål.
 • V.B.F. skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være til medlemmenes gagn.

§ 3 MEDLEMSKAP

Alle som disponerer båtplass (fast- eller fremleier plass) blir automatisk hovedmedlem og disponerer en stemme ved generalforsamling. Alle som ønsker å støtte opp om foreningens formål, og ikke disponerer båtplass kan bli støttemedlem uten rettigheter og plikter. Alle som ønsker å stå på venteliste for tildeling av båtplass, blir automatisk støttemedlem av foreningen. Dersom et medlem med båtplass faller fra ved sykdom eller død, kan en i nærmeste familie (forelder- barn osv), overta båtplassen mot å tegne fult medlemskap. Medlemmer med fast bosted i Bø kommune prioriteres foran andre ved tildeling av båtplass. Utmeldelse skal skje styret, og skal være styre i hende innen utgangen av kalenderåret. I motsatt fall tilkommer ny medlems- årsavgift. Allerede betalt årsavgift refunderes ikke. Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standard eller flagg, kan av styret- etter gitt advarsel ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for generalforsamlingen. Medlemmer eller andre som har ytet ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret med generalforsamling innvoteres som æresmedlem. Disse betaler ikke medlemsavgift.

§ 4 KONTINGENT

Hvert medlem er forpliktet til å betale årsavgift som er avgift for båtplassen. Alle medlemmer betaler en medlemsavgift til foreningen. Både årsavgift og medlemsavgift følger kalenderåret med forfall ut februar. Generalforsamlingen fastsetter kontingent og årsavgift.

Oversittes betalingsfristen med 2 purringer, kan styret- etter gitte varsel stryke vedkommende som medlem.

§ 5 FORENINGENS ORGANER

V.B.F. `s administrative organer er:

 1. Generalforsamling.
 2. Styret.
 3. Faste utvalg og komiteer.

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen 1. mai. Medlemmet innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement i dagspressen og/ eller ved innkalling sendt på SMS eller e- post. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styre i hende innen 1. mars samme år

Generalforsamlingen skal behandle:

 1. Godkjennelse av innkalling.
 2. Valg av 2 medlemmer til å skrive under protokoll.
 3. Godkjennelse av årsberetning.
 4. Godkjennelse av regnskap, fremlagt i revidert tilstand.
 5. Fastsettelse av medlemskontingent for kommende år.
 6. Fastsettelse av årsavgift.
 7. Fastsettelse av verdi av tilknytningsavgift.
 8. Fastsettelse av gjesteavgift.
 9. Foreta valg av:
  • Leder.
  • Styremedlemmer og varamedlemmer til styret. Leder velges ved særskilt valg for et år, styremedlemmer velges for 2 år, dog således at der hvert år uttrer 2 styremedlemmer. 2 vara velges til styret for 1 år.
  • Valgkomite.
  • Revisor.
 10. Eventuelle vedtektsendringer.
 11. Saker for øvrig som i henhold til lov og vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag som forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidatene som har oppnådd flest stemmer.

§ 6.1 EKSTAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret kan når det finner det nødvendig, og når minst 1/ 5 av medlemmene forlanger det, med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Innkalling skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden, ellers følger innkallingen samme regler som i § 6.

§ 7 STYRET

V.B.F. ledes av et styre som består av leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles ved behov. Styret har den administrative myndighet, representer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret oppnevner komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av generalforsamlingen. Styret holder møter så ofte som det finner det nødvendig og skal fremlegge for generalforsamlingen beretning om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når formann/nestformann og minst 2 styremedlemmer er tilstede. Formann og et styremedlem forplikter i fellesskap med sin underskrift ovenfor tredjemann. De til en hver tid oppnevnte komiteer/ utvalg/ tillitsmenn sorterer under styret og skal innen 1. mars sende sine årlige rapporter til styret, som tar rapportene med i sin årsberetning. Valgkomiteen leverer sin innstilling til generalforsamlingen gjennom styret. Styrets leder og kasserer har prokura.

§ 8 FORENINGENS LOGO OG VIMPEL

Foreningens logo og vimpel er i marineblå farge med fargekode marineblå bunn: R0-G28- B168 – C100 M91 Y3 K2. Gull omramming, og bokstavene V.B.F. i gull med skrifttype Arial Black. Foreningens vimpel skal ha en størrelse på 60 X 30 cm. Vimpel føres på flaggspill eller i mastetopp.

§ 9 INNMELDING- UTMELDING

Innmelding eller utmelding av en krets, et forbund eller sammenslutning med en annen forening skal behandles av generalforsamling, og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

§ 10 OPPLØSNING

Oppløsning av Vinje Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinær generalforsamling etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkalling. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall i to år på rad. Eventuell kapital disponeres av generalforsamlingen med alminnelig flertall- etter innstilling fra styret.

§ 11 KJØP OG SALG AV BÅTPLASS

Kjøp, salg og framleie av båtplasser skal kun skje gjennom styret. Salget forestås og godkjennes av styret til den som etter venteliste står øverst, jfr. § 3.

Båtforeningen er ikke forpliktet til å kjøpe tilbake båtplassen før foreningen har salg på plassen. Alle som kjøper båtplass skal signere en avtale med båtforeningen. Båtplassen kan kun stå på en person og ikke firma. Avtalen skal minimum inneholde:

 • Navn og adresse.
 • Nåværende bostedsadresse.
 • Mobil eller telefon.
 • Og eventuelt E- post adresse.
 • Hvilken plass vedkommende er tildelt.
 • Samt antall nøkler og nummer på disse.

Videre skal personen få ett eksemplar av vedtektene og bryggereglement til gjennomsyn før avtalen signeres. På avtalen krysses det av for at disse er mottatt, lest og godtatt. Ved død eller sykdom kan en av de nærmeste overta plassen jfr. § 3, hvis ikke skal plassen sies opp av styret eller pårørende etter 14 dager.

§ 12 TVIST

Ved grove brudd på avtalen, gis medlemmer en skriftlig advarsel. Ved gjentatte grove brudd, tas medlemmets medlemskap opp til vurdering i styret. Hvis styret finner det nødvendig, vil medlemmet kunne ekskluderes som medlem fra foreningen. Grunnlaget for eksklusjonen skal være skriftlig, og begrunnet. Medlemmet informeres samtidig om at avgjørelsen kan ankes inn for generalforsamlingen. Om medlemmet velger å anke, vil eksklusjonen bli tilsidesatt inntil generalforsamlingen har avgjort saken. Styret plikter å legge frem for generalforsamlingen en skriftlig begrunnelse for eksklusjonen. Medlemmets navn gjøres anonymt hvis medlemmet ønsker dette. Om generalforsamlingen finner å kunne godta eksklusjonen vil medlemmet få skriftlig beskjed med henstilling om å fjerne eventuell båt fra båtplassen samt andre gjenstander medlemmet måtte ha i båthavna.

Rev. 16.11.2010 Vinje Båtforening